شما می توانید کمک های مادی و معنوی خود را از راه های مختلف به دست فرزندان آسایشگاه برسانید:

 

* کمک مالی

- کارت ها

کـارت بانک ملی:0391-9951-9911-6037

کارت بانک ملت: 9208-7007-3377-6104

- حساب ها

شماره حسـاب سیـبا : 0102452967007

شماره حسـاب‌ جــــام: 3300035070

سامــانه پــرداخت تلفن همـراه: 

# 5116666 *780 *

پرداخت آنلاین:

»»» برای پرداخت آنلاین کلیک کنید «««

* کمک معنوی

شما نیک اندیشان بزرگوار می‌توانید جهت یاری رساندن در حوزه های فرهنگی،آموزشی،کمک درمانی،پزشکی و ...  با عضویت در گروه یاوران حضرت محمد(ص) خواهران و یاوران آسایشگاه برادران به یاری مددجویان این خانه بشتابید.

یاوران حضرت محمد (ص) خواهران: 36657032 داخلی 262

یاوران آسایشگاه برادران: 36657032     داخلی 289